Wyznaczenie imienia osobistego daimona / geniusza / anioła stróża na podstawie horoskopu

Agrippa w XXVI Rozdziale III księgi „The Occult Philosophy” podaje kilka sposobów na obliczenie imienia osobistego daimona. Poniżej przedstawię pierwszy z tych sposobów.

Do wyznaczenia imienia potrzebny będzie dokładnie sporządzony kosmogram. Pod uwagę weźmiemy cztery punkty ‘Krzyża Materii’ czyli wierzchołek I, IV, VII i X domu. Punkty, w których znajdują się owe wierzchołki pozwolą nam na wyznaczenie tzw. almutenu składowego. Almuten ten wyznaczamy w następujący sposób: dla każdego punktu sprawdzamy władztwo, egzaltację, triadę (troistość / trigonon), granice (termę / horion) i oblicze (fację / prosopon). Planeta, która jest władcą dostaje 5 punktów, wywyższona – 4, planeta w triadzie – 3, w granicach – 2, a w obliczu – 1 punkt. Punkty te są sumowane dla wszystkich czterech wierzchołków. Planety są następnie porządkowane w kolejności od tej, która zdobyła najwięcej punktów do tej, która ma ich najmniej (pomijając te, które nie mają żadnych punktów). Z racji tego, że operujemy w tradycyjnym systemie magicznym, używane są jedynie klasyczne planety.

horoskop - wyliczanie imienia daimona / geniusza / aniołaNa przykład, w chwili pisania tego artykułu Asc znajduje się w 1°21’ Wodnika, czyli Saturn dostaje 5 punktów za władztwo (Saturn jest władcą Wodnika) i 3 punkty za triadę (dzienny władca żywiołu powietrza), Merkury 2 punkty za granice (0°-7° Wodnika) a Wenus 1 punkt za oblicze (0°-10° Wodnika). Tu mała uwaga techniczna: w zależności od upodobań można używać wszystkich trzech planet władających triadami, lub skupić się jedynie na władcy dziennym lub nocnym w zależności od natury kosmogramu (w niniejszym przykładem posługuję się jedynie dziennym/nocnym władcą). Podobnie liczymy pozostałe 3 almuteny dla wierzchołka IV, VII i X domu. Sumując, otrzymujemy 12 punktów dla Saturna, 11 dla Słońca, 10 dla Jowisza i Merkurego i 1 dla Wenus. Mars i Księżyc nie ‘zaliczyły’ żadnych punktów. Tu kolejna uwaga techniczna – Agrippa nie podaje co zrobić w przypadku, gdy 2 planety mają tą samą ilość punktów. Można kolejność tych planet ustalić na przykład według porządku chaldejskiego (od Saturna do Księżyca) lub zgodnie z progresją znaków zaczynając od Asc. W niniejszym przykładzie obydwie metody wskazują na Jowisza jako pierwszą planetę.

Kolejnym etapem jest przypisanie każdemu stopniu (poczynając od Asc, w kolejności progresji znaków) kolejnych liter z alfabetu hebrajskiego. Tak więc dla 1°21’-2°21’ mamy א, dla 2°21’-3°21’ ב, i tak dalej. Następnie sprawdzamy które litery odpowiadają poszczególnym planetom i ustawiając je w ustalonej powyżej kolejności tworzymy z nich wyraz. Można to zrobić za pomocą arkusza kalkulacyjnego lub obliczając odległość kątową planet od Asc, dzieląc ją na 22 i biorąc resztę z dzielenia, która wskaże nam odpowiednią literę w alfabecie. Stosując tą drugą metodę otrzymujemy:  ע (Ayin) dla Saturna (10°40’ Skorpiona – 1°21’ Wodnika = 279°19’; 280/22=12 i 16 reszty; 16. litera alfabetu hebrajskiego to ע – Ayin), ז (Zain) dla Słońca, ע (Ayin) dla Jowisza, ו (Vav) dla Merkurego i ל (Lamed) dla Wenus. Aby imię daimona było pełne należy zakończyć je postfiksem אל (-el) lub יה (-iah). Tak więc otrzymane imię w pełni wygląda następująco: עזעולאל lub עזעוליה.

Kolejną kwestią, którą Agrippa pomija są samogłoski. W powyższym przykładzie słowo to można łatwo odczytać jako azaulel lub azauliah lecz inne kombinacje liter będą stwarzać dużo większe problemy. Dwa rozwiązania, z którymi się spotkałem to albo użyć powyższej metody przyporządkowania liter do poszczególnych stopni, z tym wyjątkiem, że zamiast spółgłosek należy użyć samogłosek albo uciec się do tzw. samogłosek naturalnych, czyli samogłosek, które występują w nazwie litery (a dla alef, e dla bet, i dla gimel itd.). Osobiście polecam jednak aby rozbić wyraz na człony i sprawdzić, czy występują one w słowniku. Wtedy mamy pewność, że nie tylko używamy naturalnej wymowy ale też wybrane imię nabiera znaczenia. W powyższym przypadku עזעול można rozbić na עַז [az] – co oznacza “potężny”, “mocny” lub “silny” oraz עָוֶל  [ael] – co oznacza “niesprawiedliwość” lub ”szkodzić”. Tak więc pełne imię brzmieć będzie azaelel lub azaeliah.

Jak wspomniałem na początku, metod na wyznaczanie imienia osobistego daimona jest więcej. Polecam w lekturę „The Occult Philosophy” aby przetestować pozostałe. Agrippa pisze używając wielu skrótów myślowych, jednak z pomocą powyższego przykładu rozszyfrowanie powinno być dość proste. Agrippa podaje również sposób na wyliczenie imienia ‘złego’ daimona. Po co komu zły duch opiekuńczy? Według starożytnych filozofów (m.in. Ksenokratesa i Chryzypa) każdemu z nas przypisane są dwa opiekuńcze daimony – dobry i zły – i obydwa odgrywają ważną rolą w realizacji naszego ziemskiego przeznaczenia. Ponadto wiele współczesnych systemów magicznych i teurgicznych traktuje owego ‘złego’ daimona w podobny sposób jak psychologowie jungowscy koncepcję cienia, czyli jako fragment osobowości, który należy zintegrować w celu prawidłowego rozwoju psychicznego czy duchowego.

Dobrze, ale co dalej zrobić z otrzymanym imieniem? Możliwości są ograniczone jedynie przez wyobraźnię. Konwersacja z wewnętrznym przewodnikiem / opiekunem / aniołem stróżem jest istotnym elementem wielu współczesnych systemów teurgicznych i magicznych. Obliczone imię może być użyte w ewokacji, modlitwie lub kontemplacji. Astrolodzy mogą wykorzystać uzyskane w ten sposób imię aby prosić opiekuńczego daimona o trafną interpretację kosmogramu danej osoby i udzielenia pomocnych wskazówek. Można przekształcić to imię w sygil i używać jako talizmanu. Ponadto nie jesteśmy ograniczeni jedynie do horoskopów natalnych. Załóżmy na przykład, że mamy zaplanowaną rozprawę sądową. Znając czas i miejsce rozprawy, możemy wziąć pod uwagę drugiego władcę troistości znaku, który stoi na wierzchołku VII domu i używając powyższej techniki wyznaczyć imię daimona, który będzie czuwał nad tą rozprawą i wykorzystać je w rytuale. Można też poeksperymentować z innymi alfabetami – na przykład z enochiańskim.

Poniżej przedstawiam kilka odnośników, które mogą okazać się pomocne w opisanej powyżej technice:

http://www.esotericarchives.com/agrippa/agripp3b.htm#chap26 – rozdział Agrippy (po angielsku), w którym opisane są różne techniki obliczania imion

https://sites.google.com/site/tradmorinus/morinus – darmowy program astrologiczny, który zawiera podział na granice i oblicza oraz pomaga w obliczeniach almutenów.

http://pl.wikipedia.org/wiki/Pismo_hebrajskie – w miarę dobre opracowanie liter hebrajskich z wymową

http://www.morfix.co.il – angielsko hebrajski słownik, jako jeden z niewielu słowników online wykorzystuje nikud, czyli znaki diakrytyczne pomagające w odczytaniu samogłosek.